ضرورت گیاه شناسی

ضرورت گیاه شناسی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ضرورت گیاه شناسی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد ...

بررسی اثر قارچ میکوریزا و محلول پاشی اسید هیومیک و اسید بیومین بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام جو در منطقه مجن

بررسی اثر قارچ میکوریزا و محلول پاشی اسید هیومیک و اسید بیومین بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام جو در منطقه مجن
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثر قارچ میکوریزا و محلول پاشی اسید هیومیک و اسید بیومین بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام جو در منطقه مجن " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت ...

تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان کوهدشت

تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان کوهدشت
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان کوهدشت " برای دانلود قرار داده است. برای ...

تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان

تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج)

بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ  (جنوب شرقی یاسوج)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اكولوژيك پوشش گياهي منطقه جنگلي وزگ (جنوب شرقي ياسوج) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

اثر دماهای انجماد و دوام آن بر درصد جوانه زنی گرده برخی از ژنوتیپ‌های نر پسته و بررسی میزان مقاومت آنها از طریق پارامتر نشت یونی

اثر دماهای انجماد و دوام آن بر درصد جوانه زنی گرده برخی از ژنوتیپ‌های نر پسته و بررسی میزان مقاومت آنها از طریق پارامتر نشت یونی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثر دماهاي انجماد و دوام آن بر درصد جوانه زني گرده برخي از ژنوتيپ‌هاي نر پسته و بررسي ميزان مقاومت آنها از طريق پارامتر نشت يوني " برای دانلود ...

بررسی صفات کمی وکیفی ژنوتیپ های مختلف انتخابی کلکسیون تلقیح کنندگان پسته وژنوتیپ های مختلف ماده انتخابی بذری در ایستگاه تحقیقات پسته دامغان

بررسی صفات کمی وکیفی ژنوتیپ های مختلف انتخابی کلکسیون تلقیح کنندگان پسته وژنوتیپ های مختلف ماده انتخابی بذری در ایستگاه تحقیقات پسته دامغان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي صفات کمي وکيفي ژنوتيپ هاي مختلف انتخابي کلکسيون تلقيح کنندگان پسته وژنوتيپ هاي مختلف ماده انتخابي بذري در ايستگاه تحقيقات پسته دامغان " برای دانلود قرار داده است. برای ...

تعیین تناسب اراضی دشت ایذه برای گیاهان موردارزیابی اراضی واقع شده واستفاده ازفناوری سیستم اطلاعات

تعیین تناسب اراضی دشت ایذه برای گیاهان موردارزیابی اراضی واقع شده واستفاده ازفناوری سیستم اطلاعات
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تعیین تناسب اراضی دشت ایذه برای گیاهان موردارزیابی اراضی واقع شده واستفاده ازفناوری سیستم اطلاعات " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

ارزیابی اثرات تیمارهای مختلف پرایم کردن باهیومیک اسیدبرمولفه های جوانه زنی ورشداویه گیاهچه

ارزیابی اثرات تیمارهای مختلف پرایم کردن باهیومیک اسیدبرمولفه های جوانه زنی ورشداویه گیاهچه
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارزیابی اثرات تیمارهای مختلف پرایم کردن باهیومیک اسیدبرمولفه های جوانه زنی ورشداویه گیاهچه " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

زیست سنجی حساسیت گیاهان زراعی تناوبی با گندم نسبت به علف کش های خانواده سولفونیل اوره در خاک های محتوی مقادیر مختلف موادآلی

زیست سنجی حساسیت گیاهان زراعی تناوبی با گندم نسبت به علف کش های خانواده سولفونیل اوره در خاک های محتوی مقادیر مختلف موادآلی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " زیست سنجی حساسیت گیاهان زراعی تناوبی با گندم نسبت به علف کش های خانواده سولفونیل اوره در خاک های محتوی مقادیر مختلف موادآلی " برای دانلود قرار داده است. برای ...

تأثیر شوری و سدیمی آب بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

تأثیر شوری و سدیمی آب بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تأثير شوري و سديمي آب بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

تاثیر ماده آلی، پتاسیم و تنش رطوبتی بر کمیت و کیفیت پیاز و برخی خصوصیات فیزیکی خاک

تاثیر ماده آلی، پتاسیم و تنش رطوبتی بر کمیت و کیفیت پیاز و برخی خصوصیات فیزیکی خاک
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تاثیر ماده آلی، پتاسیم و تنش رطوبتی بر کمیت و کیفیت پیاز و برخی خصوصیات فیزیکی خاک " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

مطالعه اثرات برخی ترکیبات گیاهی بر خواص فیزیکوشیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم

مطالعه اثرات برخی ترکیبات گیاهی بر خواص فیزیکوشیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مطالعه اثرات برخی ترکیبات گیاهی بر خواص فیزیکوشیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

تاثیر حشره کش های میکروبی Bacillus thuringiensis,Beauveria bassiana, Metarhizium anizopliae برپروانه مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta

تاثیر حشره کش های میکروبی Bacillus thuringiensis,Beauveria bassiana, Metarhizium anizopliae برپروانه مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تاثیر حشره کش های میکروبی Bacillus thuringiensis,Beauveria bassiana, Metarhizium anizopliae برپروانه مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

بررسی اثر بخشی اسانس برخی از گیاهان دارویی بر روی کنترل قارچ Macrophomina phaseolina (عامل بیماری پوسیدگی زغالی)

بررسی اثر بخشی اسانس برخی از گیاهان دارویی بر روی کنترل قارچ Macrophomina phaseolina (عامل بیماری پوسیدگی زغالی)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثر بخشی اسانس برخی از گیاهان دارویی بر روی کنترل قارچ Macrophomina phaseolina (عامل بیماری پوسیدگی زغالی) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد ...

بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه‌زنی شش گونه گیاه دارویی

بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه‌زنی شش گونه گیاه دارویی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي اثر تيمارهاي مختلف در شكستن خواب و جوانه‌زني شش گونه گياه دارويي " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج

تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تعيين مؤلفه هاي ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

اثر غلظت های مختلف ۲،۴-D و BAP و انواع محیط کشت (جامد، مایع و دولایه) بر ریز ازدیادی لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum)

اثر غلظت های مختلف ۲،۴-D و BAP و انواع محیط کشت (جامد، مایع و دولایه) بر ریز ازدیادی لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثر غلظت های مختلف 2،4-D و BAP و انواع محیط کشت (جامد، مایع و دولایه) بر ریز ازدیادی لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل ...

بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز

بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل ...

بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris)در منطقه یاسوج

بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris)در منطقه یاسوج
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris)در منطقه یاسوج " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد ...

تاثیرچند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ در منطقه آران وبیدگل

تاثیرچند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ در منطقه آران وبیدگل
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تاثیرچند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ در منطقه آران وبیدگل " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک درماءالشعیر

بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک درماءالشعیر
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک درماءالشعیر " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل ...

بررسی اثرات انواع مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم عباسعلی

بررسی اثرات انواع مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم عباسعلی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي اثرات انواع مختلف اسيد هيوميك بر خصوصيات كمي و كيفي پسته رقم عباسعلي " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

بررسی تغییرات اسانس حاصل از گیاه به¬لیمو در شرایط کشت بافت و مزرعه

بررسی تغییرات اسانس حاصل از گیاه به¬لیمو در شرایط کشت بافت و مزرعه
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي تغييرات اسانس حاصل از گياه به¬ليمو در شرايط كشت بافت و مزرعه " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

اثر فاصله کاشت و مدیریت علف¬های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سبز

اثر فاصله کاشت و مدیریت علف¬های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سبز
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثر فاصله کاشت و مدیریت علف¬های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سبز " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

ارزیابی صفات زراعی در لاین های M3 حاصل از القای موتاسیون با اشعه گاما در کلزا (Brassica napus L.)

ارزیابی صفات زراعی در لاین های M3 حاصل از القای موتاسیون با اشعه گاما در کلزا (Brassica napus L.)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارزيابي صفات زراعي در لاين هاي M3 حاصل از القاي موتاسيون با اشعه گاما در کلزا (Brassica napus L.) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

اپتیمم سازی غنی سازی آرتمیا ارومیانا و آرتمیا فرانسیسکانا با روغن کلزا با تاکید بر میزان رشد، بقا و پروفیل اسیدهای چرب ناپلی

اپتیمم سازی غنی سازی آرتمیا ارومیانا و آرتمیا فرانسیسکانا با روغن کلزا با تاکید بر میزان رشد، بقا و پروفیل اسیدهای چرب ناپلی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اپتیمم سازی غنی سازی آرتمیا ارومیانا و آرتمیا فرانسیسکانا با روغن کلزا با تاکید بر میزان رشد، بقا و پروفیل اسیدهای چرب ناپلی " برای دانلود قرار داده است. برای ...

تحلیل و ارزیابی پروژه مدیریت چرا در سطح مراتع شهرستان سپیدان

تحلیل و ارزیابی پروژه مدیریت چرا در سطح مراتع شهرستان سپیدان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحلیل و ارزیابی پروژه مدیریت چرا در سطح مراتع شهرستان سپیدان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

بررسی اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری

بررسی اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزلآلای رنگینکمان

بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزلآلای رنگینکمان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزلآلای رنگینکمان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...