تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی

تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرآیند

استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرآیند
سایت dlct.ir مطلبی با نام " استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرآیند " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

تاثیر غلظت های هورمونی و ریزنمونه بر کال زایی، باززایی و کشت سوسپانسیون رازیانه

تاثیر غلظت های هورمونی و ریزنمونه بر کال زایی، باززایی و کشت سوسپانسیون رازیانه
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تاثیر غلظت های هورمونی و ریزنمونه بر کال زایی، باززایی و کشت سوسپانسیون رازیانه " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

استفاده از نخل مرداب (Cyperus alternifolius L.) به عنوان پالاینده فلزات سنگین(کادمیوم، سرب و کروم)

استفاده از نخل مرداب (Cyperus alternifolius L.) به عنوان پالاینده فلزات سنگین(کادمیوم، سرب و کروم)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " استفاده از نخل مرداب (Cyperus alternifolius L.) به عنوان پالاینده فلزات سنگین(کادمیوم، سرب و کروم) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

بررسی فونستیک تریپس¬های خاک¬زی و قارچ¬خوار در شهرستان گرگان، استان گلستان

بررسی فونستیک تریپس¬های خاک¬زی و قارچ¬خوار در شهرستان گرگان، استان گلستان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی فونستیک تریپس¬های خاک¬زی و قارچ¬خوار در شهرستان گرگان، استان گلستان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس

اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک

اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچک " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

آنالیز شاخص های اقتصادی و انرژی در تولید محصولات گلخانه ای استان زنجان

آنالیز شاخص های اقتصادی و انرژی در تولید محصولات گلخانه ای استان زنجان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " آنالیز شاخص های اقتصادی و انرژی در تولید محصولات گلخانه ای استان زنجان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

اثر نظام های آبیاری بر عملکرد و بهره وری اراضی شالیکاری استان گیلان

اثر نظام های آبیاری بر عملکرد و بهره وری اراضی شالیکاری استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثر نظام های آبیاری بر عملکرد و بهره وری اراضی شالیکاری استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

بررسی اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات رشد میکروبی باکتری اشریشیا کلی بر بستر ترکیبی پلی ساکارید سویا(SSPS) و نش

بررسی اثر  نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات رشد میکروبی باکتری  اشریشیا کلی بر بستر ترکیبی پلی ساکارید سویا(SSPS) و نش
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات رشد میکروبی باکتری اشریشیا کلی بر بستر ترکیبی پلی ساکارید سویا(SSPS) و نش " برای ...

اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت

اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته سیب زمینی و پارامتر رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته  سیب زمینی و پارامتر رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته سیب زمینی و پارامتر رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل ...

اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی)

اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی  آذربایجان غربی(مهابادی)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

بررسی اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-۲ روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب

بررسی اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-۲ روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل ...

اثرات پرایمینگ بذر به وسیله اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر ماریتیغال تحت شرایط شور

اثرات پرایمینگ بذر به وسیله اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر ماریتیغال تحت شرایط شور
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثرات پرایمینگ بذر به وسیله اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر ماریتیغال تحت شرایط شور " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد ...

بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری

بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ریش بابا قرمز

اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ریش بابا قرمز
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ریش بابا قرمز " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات

بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)

ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارزشيابي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي هسته عناب (عناب اصفهان) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد سه رقم سیب زمینی در منطقه مجن (شاهرود

بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد سه رقم سیب زمینی در منطقه مجن (شاهرود
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد سه رقم سیب زمینی در منطقه مجن (شاهرود " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

اثر چند شکلی های ژن GH بر صفات رشد در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش PCR-SSCP

اثر چند شکلی های ژن GH بر صفات رشد در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش PCR-SSCP
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثر چند شکلی های ژن GH بر صفات رشد در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش PCR-SSCP " برای دانلود قرار داده است. ...

تاثیرشرایط وروش های مختلف خشک کردن برویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگزیتون

تاثیرشرایط وروش های مختلف خشک کردن برویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگزیتون
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تاثیرشرایط وروش های مختلف خشک کردن برویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگزیتون " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

افزایش عمر پس از برداشت گل داودی (Dendranthema grandiflorum L.) به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و مورد

افزایش عمر پس از برداشت گل داودی (Dendranthema grandiflorum L.) به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و مورد
سایت dlct.ir مطلبی با نام " افزایش عمر پس از برداشت گل داودی (Dendranthema grandiflorum L.) به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و مورد " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

اثرات دوره های گرسنگی کوتاه مدت و غذادهی مجدد بر شاخص های رشد و کارایی تغذیه، ترکیب بیوشیمیایی بدن و فاکتورهای خونی در تاس ماهیان سیبری جوان ،(Brandt,

اثرات دوره های گرسنگی کوتاه مدت و غذادهی مجدد بر شاخص های رشد و کارایی تغذیه، ترکیب بیوشیمیایی بدن و فاکتورهای خونی در تاس ماهیان سیبری جوان ،(Brandt,
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثرات دوره هاي گرسنگي كوتاه مدت و غذادهي مجدد بر شاخص های رشد و كارايي تغذيه، تركيب بيوشيميايي بدن و فاکتورهای خونی در تاس ماهيان سيبري جوان ،(Brandt, " برای ...

بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حسی حلوای آرد گندم و مطالعه اثر کیفیت گلوتن آرد در بافت آن

بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حسی حلوای آرد گندم و مطالعه اثر کیفیت گلوتن آرد در بافت آن
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حسی حلوای آرد گندم و مطالعه اثر کیفیت گلوتن آرد در بافت آن " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس ۷۰۴ در منطقه دهلران

بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس ۷۰۴ در منطقه دهلران
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد ...

اثر فعالیت مورچه¬ها و آهوان بر ویژگی¬های بیولوژیکی و آنزیمی خاک در پارک ملی کلاه قاضی

اثر فعالیت مورچه¬ها و آهوان بر ویژگی¬های بیولوژیکی و آنزیمی خاک در پارک ملی کلاه قاضی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثر فعالیت مورچه¬ها و آهوان بر ویژگی¬های بیولوژیکی و آنزیمی خاک در پارک ملی کلاه قاضی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

بررسی میزان تولید و هزینه عملیات تنک کردن در جنگل های دست کاشت شمال کشور

بررسی میزان تولید و هزینه عملیات تنک کردن در جنگل های دست کاشت شمال کشور
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی میزان تولید و هزینه عملیات تنک کردن در جنگل های دست کاشت شمال کشور " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

اثر تنش آبی، زئولیت و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی گلرنگ بهاره

اثر تنش آبی، زئولیت و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی گلرنگ بهاره
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثر تنش آبي، زئوليت و محلول پاشي اسيد ساليسيليك بر برخي صفات زراعي و فيزيولوژيكي گلرنگ بهاره " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

بررسی اثر تبدیل اراضی حاشیه کویری به اراضی زراعی و پسته زار بر فرسایش پذیری بادی و ‏منحنی رطوبت خاک (مطالعه موردی: اراضی حاشیه‌ی کویر سیاه کوه)‏

بررسی اثر تبدیل اراضی حاشیه کویری به اراضی زراعی و پسته زار بر فرسایش پذیری بادی و ‏منحنی رطوبت خاک  (مطالعه موردی: اراضی حاشیه‌ی کویر سیاه کوه)‏
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثر تبدیل اراضی حاشیه کویری به اراضی زراعی و پسته زار بر فرسایش پذیری بادی و ‏منحنی رطوبت خاک (مطالعه موردی: اراضی حاشیه‌ی کویر سیاه کوه)‏ " برای ...