بررسی اثراتزیست محیطی سازندهای اطراف دشت سلماس برکیفیت منابع آبزیرزمینی۹۲

بررسی اثراتزیست محیطی سازندهای اطراف دشت سلماس برکیفیت منابع آبزیرزمینی۹۲
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثراتزیست محیطی سازندهای اطراف دشت سلماس برکیفیت منابع آبزیرزمینی92 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

مطالعه ساختاری و دگرشکلی تاقدیس کلمرد، غرب طبس، ایران مرکزی

مطالعه ساختاری و دگرشکلی تاقدیس کلمرد، غرب طبس، ایران مرکزی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مطالعه ساختاری و دگرشکلی تاقدیس کلمرد، غرب طبس، ایران مرکزی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

راهکاری جدید برای الگوشناسی تکتونیکی و سایزموتکتونیکی ایران word

راهکاری جدید برای الگوشناسی تکتونیکی و سایزموتکتونیکی ایران word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " راهکاری جدید برای الگوشناسی تکتونیکی و سایزموتکتونیکی ایران word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

بررسی میزان اعتبار پارامترهای ژئوتکنیکی مسیر خط ۲ قطار شهری تبریزword

بررسی میزان اعتبار پارامترهای ژئوتکنیکی مسیر خط ۲ قطار شهری تبریزword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي ميزان اعتبار پارامترهاي ژئوتكنيكي مسير خط 2 قطار شهري تبريزword " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی و ارائه راه کارهای مهندسی در ارتباط با آن.

بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی و ارائه راه کارهای مهندسی در ارتباط با آن.
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی و ارائه راه کارهای مهندسی در ارتباط با آن. " برای دانلود قرار داده ...

زمین شیمی شیل های مونازیت دار سازند نایبند و بررسی رفتار عناصر کمیاب در منطقه مروست،یزد word

زمین شیمی  شیل های مونازیت دار سازند نایبند و بررسی رفتار عناصر کمیاب در منطقه مروست،یزد word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " زمین شیمی شیل های مونازیت دار سازند نایبند و بررسی رفتار عناصر کمیاب در منطقه مروست،یزد word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود ...

پترولوژی سنگ های آذرین آراسو و اسکارن مربوطه ( طارم سفلی، شمال غرب قزوین )

پترولوژی سنگ های آذرین آراسو و اسکارن مربوطه ( طارم سفلی، شمال غرب قزوین )
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پترولوژی سنگ های آذرین آراسو و اسکارن مربوطه ( طارم سفلی، شمال غرب قزوین ) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

پترولوژی و ژئوشیمی مخروط‌های بازالتی کواترنری بوبک و سیخ کوه، باختر نهبندان، خاور پهنه لوت

پترولوژی و ژئوشیمی مخروط‌های بازالتی کواترنری بوبک و سیخ کوه، باختر نهبندان، خاور پهنه لوت
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پترولوژی و ژئوشیمی مخروط‌هاي بازالتی کواترنری بوبک و سیخ کوه، باختر نهبندان، خاور پهنه لوت " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های دگرگونی شمال غرب اسدآباد با نگرشی ویژه به متابازیت های منطقه۹۴

ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های دگرگونی شمال غرب اسدآباد با نگرشی ویژه به متابازیت های منطقه۹۴
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني شمال غرب اسدآباد با نگرشي ويژه به متابازيت هاي منطقه94 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

آب شناسی با موضوع برنامه ریزی و مدیریت استفاده تلفیقی ازمنابع آبی دشت فیروزآباد WORD

آب شناسی با موضوع برنامه ریزی و مدیریت استفاده تلفیقی ازمنابع آبی دشت فیروزآباد WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " آب شناسی با موضوع برنامه ریزی و مدیریت استفاده تلفیقی ازمنابع آبی دشت فیروزآباد WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

زمین شیمی فلزات سنگین و هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای رسوبات حوضه آبریز رودخانه کارون در استان خوزستانWORD

زمین شیمی فلزات سنگین و هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای رسوبات حوضه آبریز رودخانه کارون در استان خوزستانWORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " زمین شیمی فلزات سنگین و هيدروكربن‌هاي آروماتيك چندحلقه‌اي رسوبات حوضه آبریز رودخانه کارون در استان خوزستانWORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

بررسی ژئوشیمیایی و سنگ شناسی واحدهای سنگی میزبان کانسارهای کرومیت منطقه فرومد با هدف تعیین مدل تشکیل نهشته-های معدنی در مجموعه افیولیتی سبزوار- شاهرود

بررسی ژئوشیمیایی و سنگ شناسی واحدهای سنگی میزبان کانسارهای کرومیت منطقه فرومد با هدف تعیین مدل تشکیل نهشته-های معدنی در مجموعه افیولیتی سبزوار- شاهرود
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی ژئوشیمیایی و سنگ شناسی واحدهای سنگی میزبان کانسارهای کرومیت منطقه فرومد با هدف تعیین مدل تشکیل نهشته-های معدنی در مجموعه افیولیتی سبزوار- شاهرود " برای دانلود قرار داده است. ...

بررسی هندسی و کینماتیکی ستبر-پوسته کمربند کوهزایی زاگرسWORD

بررسی هندسی و کینماتیکی ستبر-پوسته کمربند کوهزایی زاگرسWORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی هندسی و کینماتیکی ستبر-پوسته کمربند کوهزایی زاگرسWORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل ...

بررسی و مطالعه کیفیت و سطوح آلایش آبهای زیرزمینی دشت کمیجان۹۲

بررسی و مطالعه کیفیت و سطوح آلایش آبهای زیرزمینی دشت کمیجان۹۲
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی و مطالعه کیفیت و سطوح آلایش آبهای زیرزمینی دشت کمیجان92 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

بررسی توزیع عناصر سنگین و گونه پذیری آنها در خاک‌های منطقه خاتون آباد، استان کرمانWORD

بررسی توزیع عناصر سنگین و گونه پذیری آنها در خاک‌های منطقه خاتون آباد، استان کرمانWORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي توزيع عناصر سنگين و گونه پذیری آنها در خاک‌های منطقه خاتون آباد، استان کرمانWORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

پالینولوژی سازند آبدراز در برش چینه شناسی غرب روستای سنگانه WORD

پالینولوژی سازند آبدراز در برش چینه شناسی  غرب روستای سنگانه WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پالینولوژی سازند آبدراز در برش چینه شناسی غرب روستای سنگانه WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

تحلیل سنگ‌شناختی گنبدنمکی سیاهتاق و پتانسیل یابی اقتصادی آن با استفاده از داده‌های استر ، لار، جنوب استان فارسword

تحلیل سنگ‌شناختی گنبدنمکی سیاهتاق و پتانسیل یابی اقتصادی آن با استفاده از داده‌های استر ، لار، جنوب استان فارسword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحلیل سنگ‌شناختی گنبدنمکی سیاهتاق و پتانسیل یابی اقتصادی آن با استفاده از داده‌های استر ، لار، جنوب استان فارسword " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

مطالعه و شناسایی اثر فسیل های اردویسین در برش دهملا۹۲

مطالعه و شناسایی اثر فسیل های اردویسین در برش دهملا۹۲
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مطالعه و شناسایی اثر فسیل های اردویسین در برش دهملا92 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

بررسی زمین شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه ای(PAHs) در غبار خیابان کلان شهر اصفهان(شعاع ۵۰ کیلومتری)

بررسی زمین شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه ای(PAHs) در غبار خیابان کلان شهر اصفهان(شعاع ۵۰ کیلومتری)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی زمین شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه ای(PAHs) در غبار خیابان کلان شهر اصفهان(شعاع 50 کیلومتری) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود ...

بررسی ساختاری و ریزساختاری گنبد نمکی جهانی واقع در منطقه فیروز آبادWORD

بررسی ساختاری و ریزساختاری گنبد نمکی جهانی واقع در منطقه فیروز آبادWORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی ساختاری و ریزساختاری گنبد نمکی جهانی واقع در منطقه فیروز آبادWORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

بررسی گنبدهای نمکی استان فارس و اثرات آنها بر آلودگی و کیفیت آب آبخوانهای آبرفتی مجاور word

بررسی گنبدهای نمکی استان فارس و اثرات آنها بر آلودگی و کیفیت آب آبخوانهای آبرفتی مجاور word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي گنبدهاي نمکي استان فارس و اثرات آنها بر آلودگي و کيفيت آب آبخوانهاي آبرفتي مجاور word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

تحلیل جنبش شناختی گستره حلب – ماهنشان(استان زنجان) با استفاده از داده های زمین ریخت شناسی، زمین ساختی و میکروترموبارومتری

تحلیل جنبش شناختی  گستره حلب – ماهنشان(استان زنجان) با استفاده از داده های زمین ریخت شناسی، زمین ساختی و میکروترموبارومتری
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحليل جنبش شناختي گستره حلب – ماهنشان(استان زنجان) با استفاده از داده هاي زمين ريخت شناسي، زمين ساختي و ميکروترموبارومتري " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل ...

زمین شناسی و ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای کنگان و دالان بالایی واقع در میدان گازی کیش word

زمین شناسی و ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای کنگان و دالان بالایی واقع در میدان گازی کیش word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " زمین شناسی و ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای کنگان و دالان بالایی واقع در میدان گازی کیش word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

زمین شیمی شیل های سیاه و سازوکار رخداد کانی های کمیاب سولفاته منطقه قروقچی، استان اصفهانWORD

زمین شیمی شیل های سیاه و سازوکار رخداد کانی های کمیاب سولفاته منطقه قروقچی، استان اصفهانWORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " زمین شیمی شیل های سیاه و سازوکار رخداد کانی های کمیاب سولفاته منطقه قروقچی، استان اصفهانWORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

زمین شیمی و زیست‌دسترس‌پذیری فلزات سنگین در محیط های خاک و آب کانسار سرب نخلکWORD

زمین شیمی و زیست‌دسترس‌پذیری فلزات سنگین در محیط های خاک و آب کانسار سرب نخلکWORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " زمین شیمی و زیست‌دسترس‌پذیری فلزات سنگین در محیط های خاک و آب کانسار سرب نخلکWORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی WORD

بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

تحلیل جنبش شناختی ساختارهای زمین ساختی پس خشکی کمربند کوه زایی زاگرس، ایرانWORD

تحلیل جنبش شناختی ساختارهای زمین ساختی  پس خشکی کمربند کوه زایی زاگرس، ایرانWORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحليل جنبش شناختي ساختارهاي زمين ساختي پس خشکي کمربند کوه زايي زاگرس، ايرانWORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

بررسی زمین شناختی، کانی شناختی، زمین شیمیایی، ژنز و کاربرد کانسار خاک نسوز زیتون و مقایسه و ارتباط آن با سایر کانسارهای خاک¬نسوز منطقه آباده، فارس

بررسی زمین شناختی، کانی شناختی، زمین شیمیایی، ژنز و کاربرد کانسار خاک نسوز زیتون و مقایسه و ارتباط آن با سایر کانسارهای خاک¬نسوز منطقه آباده، فارس
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی زمین شناختی، کانی شناختی، زمین شیمیایی، ژنز و کاربرد کانسار خاک نسوز زیتون و مقایسه و ارتباط آن با سایر کانسارهای خاک¬نسوز منطقه آباده، فارس " برای دانلود قرار ...

پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس ( آذربایجان غربی ) بر آبدهی چشمه های منطقه WORD

پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس ( آذربایجان غربی ) بر آبدهی چشمه های منطقه WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس ( آذربایجان غربی ) بر آبدهی چشمه های منطقه WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

زمین شیمی و پراکنش عناصر بالقوه سمی ناشی ازکان زایی طبیعی و معدنکاری در محیط خاک و گیاه معدن آهن گل گهر WORD

زمین شیمی و پراکنش عناصر بالقوه سمی ناشی ازکان زایی طبیعی و معدنکاری در محیط خاک و گیاه معدن آهن گل گهر WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " زمین شیمی و پراکنش عناصر بالقوه سمي ناشي ازکان زايي طبيعي و معدنکاري در محيط خاک و گیاه معدن آهن گل گهر WORD " برای دانلود قرار داده است. برای ...