پاورپوینت انگلیسی آسیب پذیری و ارزیابی سازگاری در کارگاه آموزشی سناریوهای تغییر آب و هوا

پاورپوینت انگلیسی آسیب پذیری و ارزیابی سازگاری در کارگاه آموزشی  سناریوهای تغییر آب و هوا
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پاورپوینت انگلیسی آسیب پذیری و ارزیابی سازگاری در کارگاه آموزشی سناریوهای تغییر آب و هوا " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

تغییر جهانی اقلیم (آب و هوا): علم و اقتصاد- (فقط متن فارسی)

تغییر جهانی اقلیم (آب و هوا): علم و اقتصاد- (فقط متن فارسی)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تغییر جهانی اقلیم (آب و هوا): علم و اقتصاد- (فقط متن فارسی) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

تعیین منعقد کننده بهینه جهت تصفیه شیمیایی فاضلاب الیاف دار خروجی کارخانجات چوب و کاغذ

تعیین منعقد کننده بهینه جهت تصفیه شیمیایی فاضلاب الیاف دار خروجی کارخانجات چوب و کاغذ
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تعیین منعقد کننده بهینه جهت تصفیه شیمیایی فاضلاب الیاف دار خروجی کارخانجات چوب و کاغذ " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

حق داشتن محیط زیست سالم در نسل سوم حقوق بشر

حق داشتن محیط زیست سالم در نسل سوم حقوق بشر
سایت dlct.ir مطلبی با نام " حق داشتن محیط زیست سالم در نسل سوم حقوق بشر " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

رویکرد آثار زیست محیطی غیر مستقیم ناشی از پروژه های زیر بنایی عمرانی در غالب محاسبه گازهای گلخانه ای

رویکرد آثار زیست محیطی غیر مستقیم ناشی از پروژه های زیر بنایی عمرانی در غالب محاسبه گازهای گلخانه ای
سایت dlct.ir مطلبی با نام " رویکرد آثار زیست محیطی غیر مستقیم ناشی از پروژه های زیر بنایی عمرانی در غالب محاسبه گازهای گلخانه ای " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

پهنه بندی توان حفاظت اکولوژیک زیست محیطی حوضه آبریز آیدوغموش چای با استفاده از روش AHP و FSAW

پهنه بندی توان حفاظت اکولوژیک زیست محیطی حوضه آبریز آیدوغموش چای با استفاده از روش AHP و FSAW
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پهنه بندی توان حفاظت اکولوژیک زیست محیطی حوضه آبریز آیدوغموش چای با استفاده از روش AHP و FSAW " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود ...

حذف رنگینه متیلن بلو از نمونه های آبی توسط نانوکامپوزیت نقره اکسید / خاک اره: مطالعه موردی مدلهای سینتیکی، ایزوترمی و ترمودینامیکی

حذف رنگینه متیلن بلو از نمونه های آبی توسط نانوکامپوزیت نقره اکسید / خاک اره: مطالعه موردی مدلهای سینتیکی، ایزوترمی و ترمودینامیکی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " حذف رنگینه متیلن بلو از نمونه های آبی توسط نانوکامپوزیت نقره اکسید / خاک اره: مطالعه موردی مدلهای سینتیکی، ایزوترمی و ترمودینامیکی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت ...

طرح بازسازی و احیای مسیر رودخانه خشک و دریاچه مهارلو

طرح بازسازی و احیای مسیر رودخانه خشک و دریاچه مهارلو
سایت dlct.ir مطلبی با نام " طرح بازسازی و احيای مسير رودخانه خشك و درياچه مهارلو " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

بررسی پارامترهای اقلیمی ایستگاه گرگان با استفاده از مدل گردش عمومی جو HadCM

بررسی پارامترهای اقلیمی ایستگاه گرگان با استفاده از مدل گردش عمومی جو HadCM
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی پارامترهای اقليمی ایستگاه گرگان با استفاده از مدل گردش عمومی جو HadCM " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin
سایت dlct.ir مطلبی با نام " Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

بررسی بتن بازیافتی در جهان

بررسی بتن بازیافتی در جهان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی بتن بازیافتی در جهان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود ...

Nerium indicum miller shrub as an accumulation of lead (pb) atoms in the Death Valley ecosystem in Behbahan, Iran

Nerium indicum miller shrub as an accumulation of lead (pb) atoms in the Death Valley ecosystem in Behbahan, Iran
سایت dlct.ir مطلبی با نام " Nerium indicum miller shrub as an accumulation of lead (pb) atoms in the Death Valley ecosystem in Behbahan, Iran " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از زنجیره مارکوف و شاخص SPI (مطالعه موردی: محدوده ای از استان سمنان )

بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از زنجیره مارکوف و شاخص SPI (مطالعه موردی: محدوده ای از استان سمنان )
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از زنجیره مارکوف و شاخص SPI (مطالعه موردی: محدوده ای از استان سمنان ) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

بررسی اثر بخشی برخی روشها بر کنترل سیلاب شهری و حفظ محیط زیست

بررسی اثر بخشی برخی روشها بر کنترل سیلاب شهری و حفظ محیط زیست
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثر بخشی برخی روشها بر کنترل سیلاب شهری و حفظ محیط زیست " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

تهیه پودر شیشه زیست فعال ۵۸S

تهیه پودر شیشه زیست فعال ۵۸S
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تهیه پودر شیشه زیست فعال 58S " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه ...

بررسی فاکتورهای مهم تاثیر گذار بر مشخصات و ارتقا کیفیت سوخت زیستی

بررسی فاکتورهای مهم تاثیر گذار بر مشخصات و ارتقا کیفیت سوخت زیستی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی فاکتورهای مهم تاثیر گذار بر مشخصات و ارتقا کیفیت سوخت زیستی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

حفظ محیط زیست از طریق مدیریت دانش

حفظ محیط زیست از طریق مدیریت دانش
سایت dlct.ir مطلبی با نام " حفظ محیط زیست از طریق مدیریت دانش " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

An Investigation into Biocompatibility and Biodegradability of PLLA Nano-Scaffold using Electrospinning

An Investigation into Biocompatibility and Biodegradability of PLLA Nano-Scaffold using Electrospinning
سایت dlct.ir مطلبی با نام " An Investigation into Biocompatibility and Biodegradability of PLLA Nano-Scaffold using Electrospinning " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

اثرات زیست محیطی صنعت بتن و نقش بازیافت آن در محیط زیست

اثرات زیست محیطی صنعت بتن و نقش بازیافت آن در محیط زیست
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثرات زیست محیطی صنعت بتن و نقش بازیافت آن در محیط زیست " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

Acid rain and environmental problems

Acid rain and environmental problems
سایت dlct.ir مطلبی با نام " Acid rain and environmental problems " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود ...

بررسی شاخص های اقلیمی در مناطق خشک و مرطوب در شرایط تغییرات اقلیم

بررسی شاخص های اقلیمی در مناطق خشک و مرطوب در شرایط تغییرات اقلیم
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی شاخص های اقلیمی در مناطق خشک و مرطوب در شرایط تغییرات اقلیم " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

Determination of mono- and dinitrotoluene isomers in contaminated real petrohemial wastewaters using ethylenedichloride (EDC)-based dispersive liquid

Determination of mono- and dinitrotoluene isomers in contaminated real petrohemial wastewaters using ethylenedichloride (EDC)-based dispersive liquid
سایت dlct.ir مطلبی با نام " Determination of mono- and dinitrotoluene isomers in contaminated real petrohemial wastewaters using ethylenedichloride (EDC)-based dispersive liquid " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

ارزیابی ریسکهای زیست محیطی به روش EFMEA و مدل سازی انتشار آلاینده ها با AERMOD در واحدهای بازیافت گوگرد

ارزیابی ریسکهای زیست محیطی به روش EFMEA و مدل سازی انتشار آلاینده ها با AERMOD در واحدهای بازیافت گوگرد
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارزیابی ریسکهای زیست محیطی به روش EFMEA و مدل سازی انتشار آلاینده ها با AERMOD در واحدهای بازیافت گوگرد " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

Environmental pollutants enrichment in Soil, surface sediments and water resources by Mining activities, a case study; Zarshuran mine, NW Iran

Environmental pollutants enrichment in Soil, surface sediments and water resources by Mining activities, a case study; Zarshuran mine, NW Iran
سایت dlct.ir مطلبی با نام " Environmental pollutants enrichment in Soil, surface sediments and water resources by Mining activities, a case study; Zarshuran mine, NW Iran " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد ...

ارزیابی اثرات محیط زیستی واحد تولید مواد بودار کننده با مقایسه روشهای لئوپولد ، اصلاح شده لئوپولد وICOLD

ارزیابی اثرات محیط زیستی واحد تولید مواد بودار کننده با مقایسه روشهای لئوپولد ، اصلاح شده لئوپولد وICOLD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارزیابی اثرات محیط زیستی واحد تولید مواد بودار کننده با مقایسه روشهای لئوپولد ، اصلاح شده لئوپولد وICOLD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود ...

HEALTH AND SAFETY RISK ASSESSMENT OF BEHSHAHR’S COMPOST STUFF BY WILLIAM FINE METHOD

HEALTH AND SAFETY RISK ASSESSMENT OF BEHSHAHR’S COMPOST STUFF BY WILLIAM FINE METHOD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " HEALTH AND SAFETY RISK ASSESSMENT OF BEHSHAHR’S COMPOST STUFF BY WILLIAM FINE METHOD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

بررسی وضعیت فرسایش پذیری خاک به عنوان یک بحران محیط زیستی(حوزه مورد مطالعه بهارستان اوز از توابع استان فارس)

بررسی وضعیت فرسایش پذیری خاک به عنوان یک بحران محیط زیستی(حوزه مورد مطالعه بهارستان اوز از توابع استان فارس)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی وضعیت فرسایش پذیری خاک به عنوان یک بحران محیط زیستی(حوزه مورد مطالعه بهارستان اوز از توابع استان فارس) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

الویت بندی ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از روش های AHP و TOPSIS

الویت بندی ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از روش های AHP و TOPSIS
سایت dlct.ir مطلبی با نام " الویت بندی ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از روش های AHP و TOPSIS " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل ...

اثرات گلخانه ای و نقش و خطرات افزایش آن در کره زمین

اثرات گلخانه ای و نقش  و خطرات افزایش آن در کره زمین
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثرات گلخانه ای و نقش و خطرات افزایش آن در کره زمین " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

پردازش ابری؛ نمونه هایی از پایداری ها و چالش های اجتماعی محیطی آن

پردازش ابری؛ نمونه هایی از پایداری ها و چالش های اجتماعی محیطی آن
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پردازش ابری؛ نمونه هایی از پایداری ها و چالش های اجتماعی محیطی آن " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...