کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ ) مقدمه ۲
۱-۲ ) بیان مسأله ..۳
۱-۳ ) ضرورت و اهمیت تحقیق ..۷
۱-۴ ) اهداف تحقیق.۸
۱-۵ ) چهارچوب نظری تحقیق .۹
۱-۶ ) سوالات تحقیق …۱۰
۱-۷ ) فرضیه های تحقیق ..۱۰
۱-۸ ) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها .۱۱
۱-۹ ) قلمرو تحقیق .۱۴
۱-۱۰ ) خلاصه فصل اول ..۱۴
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
۲-۱ ) بخش اول : نظام اندازه گیری عملکرد .۱۶
۲-۱-۱ ) مقدمه ..۱۷
۲-۱-۲ ) تشریح مفهوم عملکرد 
۲-۱-۲-۱) عملکرد و تصمیم گیری .۱۹
۲-۱-۲-۲) عملکرد وحوزه مسئولیت .۲۰
۲-۱-۳…