پروژه آماری: مقایسه تأثیر کاربست دو نوع شبکه اجتماعی مجازی تلگرام و فیس بوک در سلامت روان جوانان شهرستان شاهین دژ در سال ۹۵٫

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” پروژه آماری: مقایسه تأثیر کاربست دو نوع شبکه اجتماعی مجازی تلگرام و فیس بوک در سلامت روان جوانان شهرستان شاهین دژ در سال ۹۵٫ ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

پروژه آماری: مقایسه تأثیر کاربست دو نوع شبکه اجتماعی مجازی تلگرام و فیس بوک در سلامت روان جوانان شهرستان شاهین دژ در سال ۹۵٫

این پروژه مربوط به تکلیف آخر کتاب آمار دانشگاه پیام نور است و برای دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی مفید است و حاوی مطالب زیر می باشد:
v تکلیف شماره ا: ارائه موضوع، جامعه، نمونه، روش نمونه گیری، فرضیه پژوهش، متغیرها، فرض صفر و فرض خلاف.
v تکلیف شماره ۲: اجرای آزمون های t تک نمونه ای، دو گروهی وابسته و دو گروهی مستقل.
v تکلیف شماره ۳: کاربرد آزمون تحلیل واریانس یک طرفه.
v تکلیف شماره ۴: کاربرد آزمون خی دو یک متغیره و دو متغیره….