نقش اخلاق حرفه‌ای در توسعه روزنامه‌نگاری از دیدگاه سردبیران مطبوعات و سایت های خبری و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاری تهران۹۱

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” نقش اخلاق حرفه‌ای در توسعه روزنامه‌نگاری از دیدگاه سردبیران مطبوعات و سایت های خبری و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاری تهران۹۱ ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

نقش اخلاق حرفه‌ای در توسعه روزنامه‌نگاری از دیدگاه سردبیران مطبوعات و سایت های خبری و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاری تهران91

نقش اخلاق حرفه‌ای در توسعه روزنامه‌نگاری از دیدگاه سردبیران مطبوعات و سایت های خبری و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاری تهران۹۱

فهرست مطالب
چکیده۱۲
فصل اول۱۳
کلیات پژوهش. ۱۳
مقدمه۱
بیان مسئله۳
ضرورت پژوهش. ۸
اهداف پژوهش. ۱۲
فرضیه‌های پژوهش. ۱۳
پرسش­های تحقیق۱۳
متغیرهایپژوهش. ۱۴
نامگذاری متغیرها۱۴
تعریف متغیرها۱۴
تعریف نظری۱۴
تعاریف عملیاتی متغیرها۱۶
فصل دوم۱۸
ادبیات و پیشینه پژوهش. ۱۸
اخلاق۱۹
اخلاق از دید سقراط۱۹
اخلاق از نظر ارسطو۲۰
اخلاق از نظر کانت۲۱
انقلاب در اخلاق۲۱
داوری‌های اخلاقی و داوری‌های فارغ از اخلاق۲۲
مهمترین نظریه‌ها درباره اخلاق۲۳
عقل­گروی…