مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی

مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی

فهرست علایم اختصاری
عنوان صفحه
قانون اساسی ق.ا
قانون مدنی ق.م
قانون ثبت ق.ث
قانون دفاتر اسناد رسمی کشور ق.د.ا.ر.ک
قانون تجارت ق.ت
قانون مجازات ق.م
قانون ثبت احوال ق.ث.ا
قانون آیین دادرسی مدنی ق.آ.د.م
قانون امور حسبی ق.ا.ح
قانون مسئولیت مدنی ق.م.م
آیین نامه دفاتر اسناد رسمی کشور آ.د.ا.ر.ک
آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی آ.ا.ق.د.ا.ر
مجموعه بخشنامه های ثبتی م.ب.ث
 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول: کلیات تحقیق
اهمیت و…