مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی word

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی word ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی word

مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی word

 کلمات کلیدی:
خواص بحرانی، مدلهای نیمه تجربی، شبکه عصبی مصنوعی
 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مباحث نظری و تئوری
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۱-۱- هدف از انجام تحقیق. ۳
۱-۲-تاریخچه. ۳
۱-۳- روابط موجود در تخمین خواص بحرانی. ۵
۱-۳-۱- رابطه هایکاوت. ۵
۱-۳-۲- رابطه های لی- کسلر. ۷
۱-۳-۳- رابطه های وین- ثیم. ۸
۱-۳-۴- رابطه های تعمیم یافتهریاضی- دابرت. ۹
۱-۳-۵- رابطه های تعمیم یافته لین- چاوو. ۱۱
۱-۳-۶- رابطه های واتنسیری. ۱۴
۱-۳-۷- رابطهارائه شده توسط پازوکی و همکارانش. ۱۵
۱-۳-۷-۱- مقایسه…