عوامل موثر بر نگرش و نیت استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات رزرو اینترنتی در صنعت هتل داری استان گیلان

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” عوامل موثر بر نگرش و نیت استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات رزرو اینترنتی در صنعت هتل داری استان گیلان ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

عوامل موثر بر نگرش و نیت استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات رزرو اینترنتی در صنعت هتل داری استان گیلان

عوامل موثر بر نگرش و نیت استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات رزرو اینترنتی در صنعت هتل داری استان گیلان

عنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول -کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲ بیان مساله. ۵
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۷
۱-۴ اهداف پژوهش… ۸
۱-۴-۱ هدف اصلی.. ۸
۱-۴-۲ اهداف علمی.. ۸
۱-۴-۳ اهداف کاربردی.. ۸
۱-۵ چارچوب نظری.. ۹
۱-۶ فرضیات تحقیق.. ۱۰
۱-۶-۱ فرضیه اصلی.. ۱۰
۱-۶-۲ فرضیه های فرعی.. ۱۰
۱-۷ تعاریف نظری وعملیاتی متغیر های تحقیق.. ۱۱
۱-۷ -۱ متغیرهای مستقل.. ۱۱
۱-۷-۱-۱ اعتبار. ۱۲
۱-۷-۱-۲ اعتماد. ۱۲
۱-۷-۱-۳ سازگاری.. ۱۳
۱-۷-۱-۴ متغیر سهولت درک شده۱۴
۱-۷-۱-۵ متغیر سودمندی درک شده۱۵
۱-۷-۲ متغیرهای وابسته. ۱۶
۱-۷-۲-۱ متغیر نگرش……