عدم قطعیت در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” عدم قطعیت در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

عدم قطعیت در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

عدم قطعیت در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

چکیده
شرط مجهول شرطی است که متعاقدین در ضمن عقدی از عقود مغابنه می­گنجانند بدون اینکه موضوع آن به نحو قطعی یا اجمال مشخص باشد. ما پس از بررسی منابع به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران شرط مجهول باطل است بدون اینکه عقد اصلی را باطل نماید. چرا که شرایط صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد که خود نوعی تعهد است می شود علاوه بر آن که عنصر هر تعهد معلوم و معین بودن آن استضمن اینکه نباید از مشکلات قضایی و اجرایی در این رابطه چشم…