طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به مسئله تصمیم‌گیری word

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به مسئله تصمیم‌گیری word ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به مسئله تصمیم‌گیری word

طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به مسئله تصمیم‌گیری word

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده۱
فصل اول: مقدمه
۱-۱ پیش‌گفتار۲
۱-۲ طرح مسئله، ضرورت و هدف تحقیق۳
۱-۳ پرسش‌های تحقیق۶
۱-۴ کاربرد نتایج تحقیق۶
۱-۵ ساختار تحقیق۶
فصل دوم: مرور ادبیات
۲-۱ مقدمه۸
۲-۲ رویکردهای مبتنی بر مقایسه۸
۲-۲-۱ مقایسه از طریق تحلیل نظرات کاربران۹
۲-۲-۲ مقایسه از طریق مدل‌های ریاضی۱۱
۲-۲-۳ مقایسه از طریق تحلیل ساختار و مراحل روش‌ها۱۲
۲-۳ رویکردهای مبتنی بر انتخاب۱۳
۲-۳-۱ انتخاب به کمک نمودار درختی۱۳
۲-۳-۲ انتخاب به کمک یک روش تصمیم‌گیری…

دسته ها : 94 دانلود صنایع
برچسب ها : ،