طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل۹۳، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد)

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل۹۳، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد) ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل93، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد)

طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل۹۳، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد)

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب….آ
فهرست شکل ها….د
فهرست جدول ها…ح
چکیده…ط
واژه های کلیدی……ی
فصل اول: مقدمه……..۱
۱-۱- بحران جهانی انرژی و انرژی باد…..۱
۱-۲- توربین های بادی و انواع آن…۴
۱-۲-۱- توربین های بادی محور عمودی…..۵
۱-۲-۲- توربین های بادی محور افقی…………………………………………………………………………………………..۶
۱-۳- ایرودینامیک روتور توربین های بادی…………………………………………………………………………………..۹
۱-۳-۱- ضریب عملکرد توربین های…