شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده… ۱
فصل اوّل: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه…. ۲
۱-۲- اهمیت موضوع (تعریف مساله هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق)… ۳
۱-۳- اهداف پژوهش.. ۴
۱-۴- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی)… ۴
۱-۴-۱- سؤالات اصلی پژوهش..۴
۱-۴-۲- فرضیات پژوهش… ۵
۱-۵- قلمرو تحقیق…. ۵
۱-۵-۱- قلمرو موضوعی… ۵
۱-۵-۲- قلمرو مکانی..۵
۱-۵-۳- قلمرو زمانی.. ۶
۱-۶- محدودیت­های تحقیق…. ۶
۱-۷- روش تحقیق…. ۶
۱-۸- شرح واژه­ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق.. ۷
فصل دوّم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱-…