شرکت بررسی سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی غرب استان مازندران (منطقه چالوس) با استفاده از مدل P-CMM

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” شرکت بررسی سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی غرب استان مازندران (منطقه چالوس) با استفاده از مدل P-CMM ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

شرکت بررسی سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی غرب استان مازندران (منطقه چالوس) با استفاده از مدل P-CMM

شرکت بررسی سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی غرب استان مازندران (منطقه چالوس) با استفاده از مدل P-CMM

فهرست مطالب
فصل اول- کلیات تحقیق. ۲
۱-۱- مقدمه۳
۲-۱- بیان مسأله۴
۳-۱- اهمیت و ضرورت.. ۵
۴-۱- اهداف تحقیق. ۶
۱-۴-۱- هدف اصلی. ۶
۲-۴-۱- اهداف فرعی. ۶
۵-۱- چهارچوب نظری:۶
۶-۱- مدل مفهومی. ۷
۷-۱- فرضیات یا سوالات تحقیق:۷
۱-۷-۱- فرضیه اصلی تحقیق. ۷
۲-۷-۱- فرضیات فرعی تحقیق. ۷
۸-۱- قلمرو تحقیق. ۸
۱-۸-۱- موضوعی: موضوعات مرتبط مدیریت منابع انسانی بصورت عام و اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM به صورت خاص.۸
۲-۸-۱- مکانی: شرکت…