شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت WORD

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت WORD ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و  انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت WORD

شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت WORD

 کلمات کلیدی
اجکتور، نسبت مکش، عدد ماخ،­ جریان برگشتی، شبیه­ سازی عددی، پدیده شوک
 فهرست مطالب
عنوان صفحه
 فصل اول :
۱-۱ مقدمه……….. ۲
۱-۲ ساختار پایان نامه ……… ۳
فصل دوم: مقدمه و معرفی اجکتور و کاربردهای آن
۲-۱ مقدمه………..۵
۲-۲ اساس عملکرد اجکتور……………۷
۲-۳ ساختار اجکتور……..۱۱
۲-۳-۱ تعیین نسبت سطح مقطع گلوگاه دیفیوزر به گلوگاه نازل……..۱۳
۲-۴ انواع اجکتور­ها……….۱۴
۲-۴-۱ انواع اجکتور­ها از نظر سیال محرک…….۱۴
۲-۴-۲ انواع اجکتور از…