راهکارهای غنی سازی برنامه ریزی درسی درمدارس عادی ازدیدگاه معلمان مقطع دبیرستان شهرتهران درسال تحصیلی ۹۳-WORD

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” راهکارهای غنی سازی برنامه ریزی درسی درمدارس عادی ازدیدگاه معلمان مقطع دبیرستان شهرتهران درسال تحصیلی ۹۳-WORD ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

راهکارهای غنی سازی برنامه ریزی درسی درمدارس عادی ازدیدگاه معلمان مقطع دبیرستان شهرتهران درسال تحصیلی 93-WORD

راهکارهای غنی سازی برنامه ریزی درسی درمدارس عادی ازدیدگاه معلمان مقطع دبیرستان شهرتهران درسال تحصیلی ۹۳-WORD

عنوان فهرست مطالب صفحه
چکیده……… ۱
فصل اول : کلیات تحقیق……. ۲
مقدمه………. ۳
۱-۱- بیان مساله………. ۴
۱-۲ – اهمیت وضرورت…… ۹
۱-۳- اهداف تحقیق……. ۱۳
۱-۴- سوالهایی تحقیق……. ۱۳
۱-۵- تعاریف نظری…… ۱۴
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق و چارچوب نظری… ۱۶
مقدمه……….. ۱۷
بخش اول : اهداف آموزشی……….. ۱۸
بخش دوم : محتوای آموزشی….. ۲۶
بخش سوم : الگوی تدریس……. ۶۸
بخش چهارم : ارزشیابی…….. ۸۱
بخش پنجم :پیشینه های تحقیق………… ۱۱۶
بخش ششم :چارچوب نظری…… ۱۳۱
فصل سوم :روش…