دلالی در نظام حقوقی ایران

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” دلالی در نظام حقوقی ایران ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

دلالی در نظام حقوقی ایران

دلالی در نظام حقوقی ایران

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده….. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه…. ۲
۲-۱-قوانین و آئین نامه ها.. ۶
۱–۳رویه قضایی…. ۷
۱-۴-منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر… ۷
۱-۵-عرف تجاری…. ۹
۱-۶-نظریه علمای حقوق. ۱۱
۱-۷-تبیین مسئله…. ۱۲
۱-۸-سوالات .۱۶
۱-۹-فرضیات… ۱۶
۱-۱۰-اهداف تحقیق………………………….. ۱۸
۱-۱۱-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق………….. ۲۰
۱-۱۲-روش کار……………………………… ۲۰
۱-۱۳-واژگان و اصلاحات………………………. ۲۱
فصل دوم: تعریف دلال و ماهیت دلالی و پیشینه آن
۲-۱-تعریف…