تخمین تابع تقاضای گاز ‌طبیعی (مصرف خانگی و تجاری) در ایرانWORD

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” تخمین تابع تقاضای گاز ‌طبیعی (مصرف خانگی و تجاری) در ایرانWORD ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

تخمین تابع تقاضای گاز ‌طبیعی (مصرف خانگی و تجاری) در ایرانWORD

تخمین تابع تقاضای گاز ‌طبیعی (مصرف خانگی و تجاری) در ایرانWORD

چکیده
بیشترین سهم مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور است. تقاضا برای گاز طبیعی در ماههای سرد بیشتر از ماههای گرم سال است؛ نوسانات اصلی تقاضای گاز به نیاز گرمایی این بخشها مربوط می‌شود.
علاوه بر تغییرات دما و شرایط جوّی که عامل اصلی نوسانات فصلی تقاضای انرژی محسوب می‌شوند، عوامل دیگری نظیر شوکهای فصلی غیر‌قابل مشاهده بر نوسانات فصلی تقاضای انرژی تأثیر می‌گذارند. همچنین غیر از عوامل اقتصادی قابل مشاهده مانند قیمت و درآمد،…