تبیین نقش عوامل اجتماعی در اجرای موفق مدیریت دانش مطالعه موردی صنعت بانکداری در شهرستان مشگین شهر

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” تبیین نقش عوامل اجتماعی در اجرای موفق مدیریت دانش مطالعه موردی صنعت بانکداری در شهرستان مشگین شهر ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

تبیین نقش عوامل اجتماعی در اجرای موفق مدیریت دانش مطالعه موردی صنعت بانکداری در شهرستان مشگین شهر

تبیین نقش عوامل اجتماعی در اجرای موفق مدیریت دانش مطالعه موردی صنعت بانکداری در شهرستان مشگین شهر

فهرست مطالب
چکیده. ۹
فصل اول کلیات تحقیق… ۱۰
۱-۲- مقدمه. ۱۱
۱-۲- بیان مسئله. ۱۱
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۱۲
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۱۴
۱-۴-۱- هدف آرمانی.. ۱۴
۱-۴-۲- هدف کلی.. ۱۴
۱-۴-۳- اهداف ویژه. ۱۴
۱-۴-۵- اهداف کاربردی.. ۱۴
۱-۶- سؤالات تحقیق.. ۱۵
۱-۷- فرضیه‏های تحقیق.. ۱۵
۱-۷-۱- فرضیه های اصلی.. ۱۵
۱-۷-۲- فرضیه های فرعی.. ۱۵
۱-۸- مدل مفهومی تحقیق.. ۱۵
۱-۹- قلمرو پژوهش…. ۱۶
۱-۹-۱- قلمرو زمانی پژوهش…. ۱۶
۱-۹-۲- قلمرو موضوعی پژوهش…. ۱۶
۱-۹-۳- قلمرو مکانی پژوهش…. ۱۶
۱-۱۰- کاربرد پژوهش…. ۱۷
۱-۱۱- تعریف واژه…