تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان کوهدشت

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان کوهدشت ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان کوهدشت

تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان کوهدشت

فهرست مطالب
عنوان و شماره صفحه
فهرست جدول ها….س
فهرست شکل ها…ش
فصل اول
۱-۱- مقدمه…..۲
۱-۲- اهداف پژوهش….۴٫
فصل دوم
۲-۱- تاریخچه و مبداء سورگوم…..۶
۲-۲- دلایل توسعه سورگوم در آینده..۷
۲-۳-گیاه شناسی سورگوم….۷
۲-۴-مرفولوژی سورگوم..۸٫
۲-۴-۱-ساقه..۸
۲-۴-۲-ریشه…۹
۲-۴-۳-برگ…..۱۰
۲-۴-۴- پنجه زنی.۱۱
۲-۵-معرفی برخی از هیبرید های سورگوم………………………………………………………….۱۲
۲-۵-۱-سورگوم علوفه ای واریته اسپیدفید…………………………………………………………………………..۱۲
۲-۵-۲-سورگوم…