تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی E-WOM بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی E-WOM بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی  E-WOM  بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان

تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی E-WOM بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان

 فهرست عناوین
چکیده. ۷
فصل اول. ۹
۱-۱- مقدمه. ۹
۱-۲- بیان مسئله. ۹
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۱۲
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۱۲
۱-۵- فرضیات تحقیق.. ۱۳
۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها۱۴
۱-۶-۱- ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ.. ۱۴
۱-۶-۲- ارزش ویژه برند. ۱۴
۱-۶-۲-۱- آگاهی از برند. ۱۴
۱-۶-۲-۲- وفاداری به برند. ۱۵
۱-۶-۲-۳- کیفیت درک شده. ۱۵
۱-۶-۲-۴- تداعی برند. ۱۵
۱-۶-۳- قصد استفاده ازخدمات الکترونیکی بانکی.. ۱۶
۱-۷- قلمرو تحقیق.. ۱۶
فصل دوم. ۱۸
۲- ۱- مقدمه. ۱۸
۲-۲- قصد استفاده از خدمات…