بررسی پیرولیز حرارتی و کاتالیستی پلی الفین ها و رابرها۹۲

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” بررسی پیرولیز حرارتی و کاتالیستی پلی الفین ها و رابرها۹۲ ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

بررسی پیرولیز حرارتی و کاتالیستی پلی الفین ها و رابرها92

بررسی پیرولیز حرارتی و کاتالیستی پلی الفین ها و رابرها۹۲

 1 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……1
فصلاول….. ۲
۱-۱ مقدمه… ۲
۱-۲ آمارپسماند.. ۳
۱-۳ روش­های حذف پسماند.. ۳
۱-۳-۱روش دفن زباله.. ۳
۱-۳-۲روش سوزاندن پسماند.. ۴
۱-۳-۳تبدیل پسماند به کمپوست.. ۴
۱-۳-۴بازیافت.. ۴
۱-۳-۵پیرولیز.. ۵
فصل دوم :مروریبر مطالعات انجام شده.. ۶
۲-۱ طبقهبندی پلیمرها.. ۶
۲-۱-۱الاستومرها.. ۶
۲-۱-۲پلاستیک­ها.. ۱۰
۲-۱-۳شکست پلی اتیلن.. ۱۳
۲-۲ انواع تخریب.. ۱۳
۲-۳ پیرولیز پلاستیک­ها و رابرها.. ۱۴
۲-۴ محصولات حاصل از پیرولیز پلی بوتادین رابر و استایرن…