بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت نفت و گاز غرب در استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۲

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت نفت و گاز غرب در استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۲ ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

بررسی  شاخص های  ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت نفت و گاز غرب در استان کرمانشاه در سال 1392

بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت نفت و گاز غرب در استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۲

چکیده:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص­های ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت نفت و گاز غرب در استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۲ می­باشد.
روش بررسی:روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و ابزار گرد آوری اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه مورد مطالعه ۶۰ نفر از کارکنان (مدیران)شاغل در شرکت نفت و گاز غرب هستند که با روش سرشماری انجام شده است. داده­های بدست آمده، پس از تکمیل پرسشنامه­ها، با استفاده از نرم افزار sppss نسخه ۱۸ تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده­ها در…