بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی

بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
مقدمه
الف: طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش… ۲
ب: اهداف و ضرورت انجام تحقیق..۳
پ: سوالات تحقیق… ۳
ث: فرضیه ها… ۴
ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقیق….. ۵
ح: سازماندهی مطالب و ساختار پژوهش…. ۵
۱ فصل اول : کلیات
۱-۱ مبحث اول : واژه شناسی….۷
۱-۱-۱ گفتار اول : واژگان اصلی………………. ۷
۱-۱-۱-۱ رشاء،ارتشاءو رشوه………………….. ۷
۱-۱-۱-۲ فساد مالی – اداری………………….. ۹
۱-۱-۲ گفتار دوم : واژگان مرتبط…………….. ۱۱
۱-۱-۲-۱ مقام عمومی و…