بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین word

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین word ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین word

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین word

چکیده
دراینپژوهشتلاشمیشودبهمنظوربررسیوضعیتتوسعهپایدارایران، یکشاخصبیوفیزیکیجهتارزیابیواقعیسرمایهطبیعی(آب و زمین)معرفیشود.دراینرسالهضمناندازه گیریشاخصردپایبومشناختیدر سالهای۱۳۸۰ و ۱۳۸۵درسطحبخشی و کلان ایران، تغییرات آن بررسی می گردد.ردپایبومشناختیکل ایرانباظرفیتزیستیآنمقایسه می شود تامشخصگردد،آیاایرانکسریبومشناختیداردوکاربریزمین به عنوانسرمایهطبیعیپایداراستیاخیر. معیار شاخص ردپایبومشناختیبرایسنجشپایداری،برآورد…

دسته ها : 94 اقتصاد دانلود
برچسب ها : ، ،