بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک درماءالشعیر

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک درماءالشعیر ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک درماءالشعیر

بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک درماءالشعیر

فهرست مطالب
فصل اول: ساپونین ها.. ۲
۱-۱- گیاه شناسی چوبک.. ۳
۱-۱-۱- انواع چوبک.. ۳
۱-۱-۲-خواص و کاربردها.. ۳
۱-۱-۳-ترکیبات شیمیایی.. ۴
۱-۲-برخی از مهمترین گیاهان ساپونین.. ۵
۱-۲-۱-شیرین بیان.. ۵
۱-۲-۲-کیلایا.. ۶
۱-۲-۳-سنگا.. ۷
۱-۲-۴-جینسنگ.. ۸
۱-۲-۵-کواسیاآمارا.. ۸
۱-۳-ساپونین ها.. ۹
۱-۳-۱-تعریف.. ۱۱
۱-۳-۲-بیوسنتز.. ۱۳
۱-۳-۳-طبقه بندی آگلایکون ها.. ۱۴
۱-۳-۳-۱-استروییدها.. ۱۴
۱-۳-۴-تعیین ساختمان.. ۱۵
۱-۳-۵-ویژگی های فیزیکوشیمیایی ساپونین ها.. ۱۶
۱-۳-۵-۱- تشکیل کف پایدار.. ۱۷
۱-۳-۵-۲- امولسیون کنندگی.. ۱۷
۱-۳-۵-۳-…