بررسی افزایش حلالیت داروی سیمواستاتین با استفاده از روش پراکندگی جامد

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” بررسی افزایش حلالیت داروی سیمواستاتین با استفاده از روش پراکندگی جامد ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

بررسی افزایش حلالیت داروی سیمواستاتین با استفاده از روش پراکندگی جامد

بررسی افزایش حلالیت داروی سیمواستاتین با استفاده از روش پراکندگی جامد

  فهرست مطالب
عنوان صفحه
خلاصه فارسی.. ۱
 فصل اول :کلیات
۱-۱ – بیان مسئله و اهمیت موضوع.. ۳
۱-۲-اهداف :.. ۴
 فصل دوم :بررسی متون و مطالعات دیگران
بخش اول:کلیاتی در مورد داروهای کم محلول و روشهای افزایش حلالیت
۲-۱-۱-انحلال و جذب دارو.. ۷
۲-۱-۲- انحلال.. ۹
۲-۱-۳- نظریه های انحلال.. ۹
۲-۱-۴- سرعت انحلال.. ۱۰
۲-۱-۵- طبقه بندی داروها از دیدگاه حلالیت و نفوذ پذیری.. ۱۱
۲-۱-۶- روشهای افزایش حلالیت.. ۱۳
۲-۱-۶-۱- استفاده از کمک حلال ها.. ۱۳
۲-۱-۶-۲- استفاده از سورفکتانت ها.. ۱۴
۲-۱-۶-۳-…