بررسی اثر گیرنده CB2 سیستم کانابینوئیدی در ناحیهCA1 هیپوکامپ بر فراموشی ناشی از D-AP5 در موش صحرایی نر نژاد ویستار

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” بررسی اثر گیرنده CB2 سیستم کانابینوئیدی در ناحیهCA1 هیپوکامپ بر فراموشی ناشی از D-AP5 در موش صحرایی نر نژاد ویستار ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

بررسی اثر گیرنده CB2  سیستم کانابینوئیدی در ناحیهCA1  هیپوکامپ بر فراموشی ناشی از D-AP5 در موش صحرایی نر نژاد ویستار

بررسی اثر گیرنده CB2 سیستم کانابینوئیدی در ناحیهCA1 هیپوکامپ بر فراموشی ناشی از D-AP5 در موش صحرایی نر نژاد ویستار

فهرست مندرجات :
 عنوان صفحه
خلاصه فارسی.۱
فصل اول : کلیات
۱-۱٫ضرورت و اهمیت موضوع…..۳
۱-۲-بیان مسئله……۳
۱-۳- اهداف مطالعه…….۴
۱-۳-۱-هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳-۲-اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴
فصل دوم : بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه
۲-۱-۱-یادگیری و…