بررسی اثر قارچ میکوریزا و محلول پاشی اسید هیومیک و اسید بیومین بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام جو در منطقه مجن

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” بررسی اثر قارچ میکوریزا و محلول پاشی اسید هیومیک و اسید بیومین بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام جو در منطقه مجن ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

بررسی اثر قارچ میکوریزا و محلول پاشی اسید هیومیک و اسید بیومین بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام جو در منطقه مجن

بررسی اثر قارچ میکوریزا و محلول پاشی اسید هیومیک و اسید بیومین بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام جو در منطقه مجن

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

۱

۱-۱ مقدمه

۲

۱-۲ کلیات جو

۶

۱-۳ مشخصات گیاه شناسی

۶

۱-۴ درجه حرارت

۷

۱-۵ نیاز کودی جو

۸

۱-۶ آبیاری

۸

۱-۷ برداشت

۹

فصل دوم: بررسی منابع

۱۰

۲-۱ مقیاس BBCH

۱۱

۲-۲ کود زیستی

۱۱

۲-۳ قارچ مایکوریزا

۱۲

۲-۴ انواع میکوریزا

۱۳

۲-۵ فواید همزیستی میکوریزایی

۱۴

۲-۵-۱ میکوریزا و افزایش جذب عناصر غذایی

۱۴

۲-۵-۲ میکوریزا و بهبود جذب…