بررسی و شبیه سازی و مقایسه روش های کالیبراسیون آرایه word

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” بررسی و شبیه سازی و مقایسه روش های کالیبراسیون آرایه word ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

بررسی و شبیه سازی و مقایسه روش های کالیبراسیون آرایه word

بررسی و شبیه سازی و مقایسه روش های کالیبراسیون آرایه word

فهرست مطالب
 عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه… ۱
۱-۱- انواع الگوریتم های کالیبراسیون آرایه۳
۲-۱- فواید کالیبراسیون……………… ۷
فصل دوم: بررسی برخی الگوریتم های کالیبراسیون آرایه ۱۰
مقدمه ۱۱
۱-۲- انواع الگوریتم های جهت یابی مقاوم۱۱
۱-۱-۲- الگوریتم جهت یابی و عملکرد آزمایشی کالیبراسیون توسط کاوه۱۲
۲-۱-۲- روش دقیق تخمین DOA براساس تجزیه ویژه توسط Weiss25
۳-۱- ۲- کالیبراسیون آرایه در حضور خطای گین و فاز وابسته به جهت آنتن۳۵
۴-۱- ۲ تخمین DOA41
۵-۱- ۲- الگوریتم…