بررسی ریسک اعتباری بانک ها با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی (مطالعه موردی بانک آینده)WORD

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” بررسی ریسک اعتباری بانک ها با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی (مطالعه موردی بانک آینده)WORD ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

بررسی ریسک اعتباری بانک ها با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی (مطالعه موردی بانک آینده)WORD

بررسی ریسک اعتباری بانک ها با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی (مطالعه موردی بانک آینده)WORD

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده.. ۱
فصل اول کلیات تحقیق
۱-۱ – مقدمه.. ۳
۱-۲- بیان مسئله.. ۵
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق.. ۶
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۷
۱-۵- سوالات تحقیق.. ۷
فصل دوم ادبیات و سوابق تحقیق
۲-۱- مقدمه.. ۹
۲-۲-تعریف ریسک.. ۱۱
۲-۳-۱- ریسک مالی.. ۱۳
۲-۳-۲- ریسک‌های غیر مالی.. ۱۵
۲-۴- مدیریت ریسک.. ۱۶
۲-۵- اعتبارسنجی.. ۲۰
۲-۶- معیارهای امتیازدهی اعتباری.. ۲۳
۲-۶-۱- معیار c5. 23
۲-۶-۲- معیار p5. 24
۲-۶-۳- معیار LAPP. 25
۲-۷- رتبه‌بندی اعتباری و امتیاز دهی اعتباری.. ۲۶
۲-۷-۱- انواع رتبه‌بندی.. ۲۸
۲-۷-۱-۱-…