بررسی تعلیم وتربیت دردوره ایلخانان وتیموریانWORD

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” بررسی تعلیم وتربیت دردوره ایلخانان وتیموریانWORD ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

بررسی تعلیم وتربیت دردوره ایلخانان وتیموریانWORD

بررسی تعلیم وتربیت دردوره ایلخانان وتیموریانWORD

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
مقدمه…………۲
فصل اول : کلیات ……………..۴
بیان موضوع :۵
مسئله تحقیق:۵
فرضیه های تحقیق:۵
روش تحقیق……………۵
پیشینه تحقیق:۶
معرفی و بررسی منابع۷
فصل دوم : تعلیم وتربیت واهمیت آن. ۱۳
الف:تعریف تعلیم وتربیت… ۱۴
ب : اهمیت تعلیم وتربیت نزدایرانیان قبل ازاسلام. ۱۵
ج:اهمیت تعلیم وتربیت ازدیدگاه اسلام. ۱۸
د : فراگیری علوم مختلف در اسلام………۱۹
فصل سوم:اوضاع سیاسی اجتماعی وفرهنگی دردوره مغولان، ایلخانان و تیموریان….