بررسی اثرات انواع مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم عباسعلی

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” بررسی اثرات انواع مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم عباسعلی ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

بررسی اثرات  انواع مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم عباسعلی

بررسی اثرات انواع مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم عباسعلی

چکیده
به منظور مطالعه اثرات چند نوع اسید هیومیک مختلف در بازار بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم عباسعلی آزمایشی به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۵ تیمار (کود هیومکس ۴ لیتر در ۲۰۰ لیتر آب، کود فلورا۲ در ۲۰۰ لیتر آب، کود پارس هیومیک ۵ کیلوگرم،کود هومی پارس ۵ کیلو گرم و شاهد) در ۳ تکرار اجرا شد. این تیمارها در اسفند ماه با توجه به میزان توصیه شرکت تولیدی بصورت شیار کود در قطعات ۱۰۰۰ متری اعمال شد. بعد از اعمال تیمارها طول شاخه سال جاری، تعداد برگ، میزان…