انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون استفاده از روابط کاهندگی

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون استفاده از روابط کاهندگی ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون استفاده از روابط کاهندگی

انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون استفاده از روابط کاهندگی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده الف
مقدمه ب
فصل اول مروری بر روش های مرسوم تحلیل خطر و روش شبیه سازی مونته کارلو ۱
۱-۱-مقدمه ۱
۱-۲-مروری بر روش های مرسوم تحلیل خطر لرزه ای ۱
۱-۲-۱-مروری بر روش تعینی در تخمین خطر لرزه ای ۲
۱-۲-۱-۱-شناسایی چشمه های لرزه زا ۳
۱-۲-۱-۲-تعیین پارامترهای مورد احتیاج در رابطه کاهندگی برای هر چشمه لرزه زا ۳
۱-۲-۱-۳-انتخاب رابطه کاهندگی مناسب ۴
۱-۲-۱-۴-تعیین میزان شتاب حداکثر طرح یا طیف طرح مورد نظر ۴
۱-۲-۲-مروری بر روش احتمالی در تخمین خطر…