اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم کننده و شتاب دهنده

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم کننده و شتاب دهنده ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم کننده و شتاب دهنده

اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم کننده و شتاب دهنده

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
فصل اول: مقدمه.
۱ـ۱ مقدمه. ۲
۱ـ۲بیان مسأله. ۲
۱ـ۳ ضرورت انجام تحقیق. ۳
۱ـ۴ اهداف تحقیق. ۳
۱ـ۵ فرضیه های تحقیق. ۳
فصل دوم:مروری برتحقیقات انجام شده.
۲ـ۱ مقدمه. ۴
۲ـ۲ رزین اپوکسی. ۴
۲ـ۳ تاریخچه. ۵
۲ـ۴ ساخت رزین اپوکسی. ۵
۲ـ۵ سخت شدن. ۶
۲ـ۵ـ۱ فرایند پخت با آمین. ۷
۲ـ۵ـ۲ فرایند پخت با انیدرید. ۸
۲ـ۵ـ۳ عوامل پخت فنولی. ۸
۲ـ۵ـ۴ عوامل پخت گوگرددار. ۹
۲ـ۶ شتاب­دهنده­ها. ۹
۲ـ۷ نرم­کننده­ها. ۱۰
۲ـ۸ خواص رزین­های اپوکسی. ۱۰
۲ـ۹ کاربرد رزین…