ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی

ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی

 فهرست مطالب
 عنوان صفحه
چکیده……۱
 فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه…….۳
۱-۲ بیان مسئله…..۳
۱-۳ اهمیت ضرورت تحقیق…..۴
۱-۴ نوآوری تحقیق: ……۵
۱-۵ اهداف اصلی پژوهش……۶
۱-۵-۱ اهداف فرعی پژوهش……..۶
۱-۶ سوال های پژوهش……۶
۱-۶-۱ سوال های اصلی پژوهش…..۶
۱-۶-۲ سوال های فرعی پژوهش…….۶
۱-۷ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۷-۱ فرضیات اصلی…