ارزیابی عوامل انگیزشی موثر در کاهش ترک خدمت نیروی انسانی متخصص با تکنیک TOPSISو ارائه راهکار مناسب در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” ارزیابی عوامل انگیزشی موثر در کاهش ترک خدمت نیروی انسانی متخصص با تکنیک TOPSISو ارائه راهکار مناسب در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

ارزیابی عوامل انگیزشی موثر در کاهش ترک خدمت نیروی انسانی متخصص با تکنیک  TOPSISو ارائه راهکار مناسب در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

ارزیابی عوامل انگیزشی موثر در کاهش ترک خدمت نیروی انسانی متخصص با تکنیک TOPSISو ارائه راهکار مناسب در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

چکیده:
دراینپژوهش بهبررسیواولویتبندیعوامل انگیزشی موثردرکاهش ترک خدمت کارکنان در شرکت ملی پخش و فراورده های نفتی (در شهرهای منتخب)بهروش TOPSISپرداختهشدهاست. بدینمنظور،ابتداضمنمرورادبیاتومفاهیمموجوددر ترک خدمت،عواملموثرموردمطالعهقرارگرفتهاست. سپسبرایشناساییعواملتاثیرگذاردر جامعهآماریموردمطالعهپرسشنامهایطراحیوتدوینشدهاست. پرسشنامهیتدوینشدهبه منظورانتخابمتغیرهای(عوامل)اصلیموردمطالعهبهاعضاینمونهآماریدادهشدونظرات…