ارزیابی اثرات تیمارهای مختلف پرایم کردن باهیومیک اسیدبرمولفه های جوانه زنی ورشداویه گیاهچه

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” ارزیابی اثرات تیمارهای مختلف پرایم کردن باهیومیک اسیدبرمولفه های جوانه زنی ورشداویه گیاهچه ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

ارزیابی اثرات تیمارهای مختلف  پرایم کردن باهیومیک اسیدبرمولفه های جوانه زنی ورشداویه گیاهچه

ارزیابی اثرات تیمارهای مختلف پرایم کردن باهیومیک اسیدبرمولفه های جوانه زنی ورشداویه گیاهچه

چکیده
از روش هایی که باعث بهبود قدرت رشد، تسریع جوانه زنی و افزایش عملکرد گیاه جو می شود می توان به پرایم کردن و استفاده از هیومیک اسید اشاره کرد. این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات تیمارهای مختلف پرایم کردن با هیومیک اسید بر مولفه های جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های ارقام مختلف جو در قالب طرح فاکتوریل بر پایه CRD در سه تکرار در آزمایشگاه و گلخانه مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل اجرا گردید. سطوح فاکتور Aشامل شاهد، بذر مال کردن…