ارزیابی صفات زراعی در لاین های M3 حاصل از القای موتاسیون با اشعه گاما در کلزا (Brassica napus L.)

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” ارزیابی صفات زراعی در لاین های M3 حاصل از القای موتاسیون با اشعه گاما در کلزا (Brassica napus L.) ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

ارزیابی صفات زراعی در لاین های M3 حاصل از القای موتاسیون با اشعه گاما در کلزا (Brassica napus L.)

ارزیابی صفات زراعی در لاین های M3 حاصل از القای موتاسیون با اشعه گاما در کلزا (Brassica napus L.)

 

عنوان صفحه
فهرست مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………هشت
فهرست جداول.. یازده
چکیده.. ۱
فصل اول: مقدمه. ۲
۱-۱- کلیات و اهمیت موضوع.. ۲
فصل دوم: بررسی منابع. ۴
۲-۱- تاریخچه.. ۴
۲-۲- کلیاتی درباره کلزا.. ۵
۲-۳-سیتوژنتیک کلزا.. ۶
۲-۴- تکامل اصلاح کلزا.. ۶
۲- ۵- ارقام کلزا از نظر تیپ رشد.. ۸
۲- ۶- اهمیت و جایگاه کلزا در ایران.. ۸
۲- ۷- سطح زیر کشت، تولید و عملکرد کلزا در جهان و ایران.. ۹
۲-۸- ترکیب…